what to do with leftover orange syrup

Orange Spoon Jam (Portokali Tou Koutaliou)

by Caterina Borg, Good Food Gourmet on November 20, 2015